Algemene Voorwaarden Freediveshop

Inhoudsopgave
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit Freediveshop
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument
Artikel 9 - Verplichtingen van Freediveshop bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Conformiteit en Garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Intellectuele eigendom
Artikel 16 - Persoonsgegevens
Artikel 17 - Links
Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 19 - Informatie
 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Freediveshop: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Freediveshop;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Freediveshop en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Freediveshop gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Druk-op-verzoek product: een product dat niet op voorraad is en wordt gedrukt/geproduceerd nadat het is besteld;
 9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Freediveshop in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van Freediveshop

Freediveshop / Freediveshop.eu / Freediveshop.nl / Freediveshop.be
e-mail: info@freediveshop.nl
telefoonnummer: [+31] 6 87 5509 40
ING Bank: NL70INGB0006942505
KvK (Kamer van Koophandel) nummer: 80110673
BTW-identificatienummer: NL003396081B44
Adres: Nachtwachtlaan 386, 1058EN AMSTERDAM

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Freediveshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Freediveshop en consument. Freediveshop biedt u, de bezoeker en potentieel consument, deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten daarop beschikbaar, onder voorwaarde dat u deze algemene voorwaarden accepteert.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de tekst van de algemene voorwaarden op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Freediveshop gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze zo veel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Freediveshop kan niet garanderen dat de (door u gebruikte monitor) weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen, (type)fouten of omissies in het aanbod binden Freediveshop niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van aflevering;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  8. indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  9. de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  10. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  11. de gedragscodes waaraan Freediveshop zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  12. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

  

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Freediveshop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Freediveshop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Freediveshop voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Freediveshop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Freediveshop kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Freediveshop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Freediveshop zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht (zie volgende artikelen);
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Freediveshop deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien Freediveshop zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

  

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Freediveshop mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Freediveshop mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 1. Artikelen worden alleen teruggenomen indien vooraf per e-mail contact is opgenomen met Freediveshop en deze terugname heeft bevestigd.

  

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. Indien gebruik wordt gemaakt van herroepingsrecht, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren ongebruikt, onbevuild en in de originele staat (in originele onbeschadigde verpakking) aan Freediveshop retourneren.
 2. Bij druk-op-verzoek producten is het retouradres niet het adres van Freediveshop, maar dat van de tussenpersoon of het warenhuis die het druk- of productiewerk op zich heeft genomen. Dit is doorgaans een locatie in het buitenland.
 3. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 4. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Freediveshop hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

  

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail aan info@freediveshop.nl.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Freediveshop. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoals beschreven bij artikel 7, lid 1 en rekening houdende met eventuele andere instructies in verband met het bepaalde in artikel 7, lid 2.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt alle kosten van het terugzenden van het product. Bij voorafgaand overleg per e-mail kan hieromtrent een andere regeling worden getroffen.
 6. De consument is verantwoordelijk om het terug te zenden product deugdelijk te verpakken.
 7. De zending dient voldoende gefrankeerd te zijn. Een retourzending waar geen toereikende portokosten voor zijn voldaan, wordt niet door ons in ontvangst genomen.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan Freediveshop bij de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

  

Artikel 9 – Verplichtingen van Freediveshop bij herroeping

 1. Freediveshop stuurt na ontvangst van een verzoek tot herroeping binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging met eventueel aanvullende instructies.
 2. Terugbetaling door Freediveshop geschiedt uitsluitend na ontvangst van het product(en) in een staat zoals omschreven in artikel 7, lid 1. Eventuele waardevermindering, als gevolg van het in strijd handelen met genoemd artikel, is voor rekening van de consument.
 3. Terugbetaling door Freediveshop geschiedt uitsluitend op een opgegeven bankrekeningnummer van de consument. Terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van het product.

  

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Freediveshop kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, mits Freediveshop dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. producten die door Freediveshop tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument en die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
 2. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 3. die snel kunnen bederven of verouderen;
 4. alle vormen van cadeaubonnen of ander winkelkrediet;
 5. op cursussen, verzorgd door of via Freediveshop, zijn deze algemene voorwaarden niet van toepassing. Cursusvoorwaarden staan vermeld op elk cursus inschrijvingsformulier.

  

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Freediveshop producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Freediveshop geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Freediveshop dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

  

Artikel 12 – Conformiteit en Garantie

 1. Freediveshop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Freediveshop, diens toeleverancier, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Freediveshop jegens de consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Freediveshop schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Freediveshop komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Freediveshop is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de producent en/of de verpakking behandeld zijn;
  3. De geleverde producten wetsuits en/of neopreen producten betreffen met een gevoelige buiten- en/of binnenkant (smooth-skin buitenkant en/of open cell binnenkant) die bij het geringste onzorgvuldige gebruik door de consument kunnen beschadigen;
  4. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. Freediveshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Freediveshop geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen (laten) uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het derde lid zal Freediveshop het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Freediveshop zich inspannen om in overleg met de consument een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Freediveshop, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. De consument is verantwoordelijk voor eventuele (inklarings)kosten die hem door een douane autoriteit worden opgelegd.

   

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Freediveshop, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Freediveshop ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Freediveshop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  

Artikel 15 Intellectuele eigendom

De consument/koper/bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Freediveshop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

  

Artikel 16 Persoonsgegevens

Freediveshop zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met het privacybeleid. Freediveshop neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

   

Artikel 17 Links

De site van Freediveshop kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Freediveshop geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

  

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen van Freediveshop, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. De (kanton)rechter in Amsterdam is bevoegd.

  

Artikel 19 Informatie

U kunt Freediveshop altijd e-mailen met vragen die u heeft op info@freediveshop.nl. U kunt altijd aan Freediveshop vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Ook kunt u per e-mail aan Freediveshop voorstellen doen tot verbeteringen, aanvullingen of het aanbrengen van andere correcties, die Freediveshop vervolgens in overweging zal nemen.